Mỹ có thể cung cấp miễn phí lượng nhỏ máy bay săn ngầm P-3C cho Việt Nam, nhưng kinh phí đại tu, nâng cấp, mua sắm vũ khí đồng bộ và mua bổ sung máy bay... là rất lớn.