"Năm 1979 khi quân ta tấn công sang lãnh thổ Việt Nam, thì trong con mắt người dân Việt Nam, chúng ta chính là kẻ xâm lược..." - học giả Trung Quốc Phùng Học Vinh.