Năm thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa mới đã trải qua công tác quản lý các tỉnh lớn, giám sát phát triển kinh tế đất nước cũng như công việc nội bộ của Đảng.