Nếu không còn bị Anh, Ba Lan cản trở và chính sách của Mỹ tiếp tục bất định, có nước còn thúc đẩy EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, thì EU có thể sẽ dỡ bỏ việc cấm vận này.